Algemene voorwaarden

Algemeen

Kulapapa.nl is het onlineplatform voor ouders van kinderen op de school. Kulapapa brengt ouders van de school, waarvan hun kinderen leerling zijn, elkaar in contact en biedt de goederen te koop te vragen, aan te bieden, te lenen of uit te lenen. Daarnaast biedt Kulapapa de ouders de mogelijkheid tips, ervaringen etc. met elkaar te delen. Kulapapa heeft hierin een faciliterende rol.

Door je te registreren op  de school van jouw kinderen, kun je gebruikmaken van het onlineplatform van Kulapapa dat hoort bij jouw school. Anderen dan ouders van de leerlingen van de betreffende school horen niet thuis op dit platform. Denk hierbij aan handelaren die zich registreren en die zich uitgeven als ‘ouder van’. Kulapapa probeert zoveel mogelijk te controleren of de registranten geen handelaren zijn. Als ouder van jouw school kun je dit wellicht sneller in de gaten hebben. Wij horen het graag via de ‘meld misbruik’-button indien je het vermoeden hebt dat handelaren op jouw platform actief zijn.

Op het platform van jouw school staan advertenties van bedrijven in de omgeving van jouw school en/of school- en kindgerelateerde bedrijven. Tevens biedt Kulapapa de ondernemende ouders van jouw school de unieke mogelijkheid voor een lage prijs een heel jaar lang te adverteren. De advertentie met foto van de ondernemende ouder zullen zorgen voor een hoge gunfactor.

Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn met ingang van 1 april 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website kulapapa.nl (de ‘Website’) en op alle diensten die door Kulapapa worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Kulapapa aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Kulapapa raadt iedereen die gebruikmaakt van de Website of van een van deze diensten (een ‘Gebruiker’) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Kulapapa kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

1. Bescherming van uw privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

2. Minderjarigen

De diensten van Kulapapa zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

3. Niet-toegestaan gebruik van de Website

De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden.  Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

Het is de Gebruiker niet toegestaan persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (‘Adverteerders’) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

Tenzij Kulapapa daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API-partners), is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop.

Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Kulapapa daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API-partners).

4. Registratie

Alleen ouders en wettelijke verzorgers van kinderen die op scholen zitten kunnen zich bij Kulapapa registreren. Het is niet toegestaan dat u zich registreert bij Kulapapa als uw kinderen niet op een school zitten. Ook is het niet toegestaan bij registratie u zich aan aan te melden met een school waarop uw kinderen niet zitten. Anderen dan ouders van de leerlingen van de betreffende school horen niet thuis op dit platform. Bij misbruik wordt streng opgetreden.

6. Profiel

De site van Kulapapa.nl is niet-geïndexeerd, waardoor de gegevens van jouw profiel en advertenties niet worden gevonden door zoekmachines. Je profiel is alleen door geregistreerden,die dezelfde school als jij hebben gekozen, zichtbaar. Niet-ingevulde of onjuiste profielen zijn niet toegestaan en worden verwijderd.

7. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

Kulapapa is alleen bestemd voor ouders van schoolleerlingen die zich op de school van hun kind mogen registreren. Voor derden, zoals handelaren die hun waar te koop willen aanbieden maar geen schoolouder zijn van de betreffende school waarop ze zich registreren, is het niet toegestaan gebruik te maken van Kulapapa. Een uitzondering geldt voor de betalende adverteerders die een banner plaatsen. Zij mogen alleen in de daarvoor bestemde bannerruimte een banner plaatsten. Vermoedt u dat derden op het Kulapapaplatform actief zijn, meld ons dat dan. Tevens vragen wij u melding te maken van illegale en inbreukmakende advertenties, beledigende inhoud en andere problemen. Wij verzoeken u gebruik te maken van de ‘Meld misbruik-button’ bij uw Kulapapa-profiel. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen, of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers, onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Kulapapa kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruikmaakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:

a. Kulapapa kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Kulapapa of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker; het beperkt kunnen plaatsen van advertenties of reacties; en/of
b. Kulapapa kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaalde bedrag.

Kulapapa kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is, kan Kulapapa binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat, staat verder omschreven in ons Privacybeleid.  

8. Niet-toegestane artikelen

Om Kulapapa een vertrouwde en nette omgeving te laten zijn, is het niet toegestaan artikelen en/of diensten aan te bieden en/of te vragen die op de lijst van verboden en verdachte objecten en diensten staan. Dit zijn: Aandelen effecten en andere waardepapieren; Aanstootgevend materiaal; Alcohol; Beschermde dieren, producten van dieren en planten; Cultureel erfgoed; Defecte en/of teruggehaalde objecten; Dieren; Drugs; Eigendom van de overheid; Elektronische apparatuur; Explosieve objecten; gevaarlijke stoffen en andere schadelijke materialen; Financiële producten en diensten (sparen, lenen, beleggen en verzekeren); Frontjes van autoradio’s en/of navigatiesystemen; Geneesmiddelen; Gestolen waar; Illegale objecten en activiteiten; Kans- en piramidespelen; Legitimatiebewijzen en licenties van de overheid; Levensmiddelen; Medische hulpmiddelen; Mensen; lichaamsdelen en -stoffen; Mod-chips, spelconsoles en spelsoftware; Objecten die inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen; Pornografische en erotische inhoud; Software; Tabak; Tickets en overeenkomsten; Valse valuta en postzegels; Verzendlijsten en persoonlijke gegevens; Virtual games; Wapens, messen en daaraan gerelateerde objecten.

7. Wij geven geen garanties

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

9. Beperking aansprakelijkheid Kulapapa

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

(i) gebruik van de diensten van Kulapapa;

(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;

(iii) onjuiste informatie op de Website;

(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of

(v) wijzigingen in de diensten van Kulapapa of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Kulapapa heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 150, al naargelang wat hoger is.

10. Wijzigingen van de diensten en de Website

Kulapapa kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen, voordat deze wordt doorgevoerd.

11. Websites en diensten van derden

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Kulapapa heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar de desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

12. Klachtenregeling

Klachten over de dienstverlening van Kulapapa kunt u indienen door middel van het contactformulier. Klachten dienen binnen bekwame tijd, nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd, te worden ingediend, waarbij een termijn van twee maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

13. Overige bepalingen

Kulapapa BV (‘Kulapapa’) is gevestigd: Postbus 85439 te 3508 AK Utrecht. Kulapapa kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Kulapapa zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Kulapapa gebruik heeft gemaakt, al naargelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden, zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Kulapapa zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt/worden verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Kennisgevingen aan Kulapapa (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Kulapapa BV, Postbus 85439 te 3508 AK Utrecht. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

Kulapapa is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten, die betrekking hebben op de diensten van Kulapapa, over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Kulapapa BV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Kulapapa en de Gebruiksvoorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Utrecht bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat Kulapapa zich op de bevoegdheid van de Rechtbank Amsterdam beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Kulapapa is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende functionaliteiten op deze site.